ประกาศสำหรับผู้เข้ารับอบรม Modern Cuisine (วันที่ 25-29 มิถุนายน 2561)

                 Facebook Modern Cuisine

                  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร Modern Cuisine รอบที่ 3 (รุ่นที่ 6-8)  
                  กำหนดการอบรมหลักสูตร Modern cuisine รอบที่ 3 (รุ่นที่ 6-8) ระหว่างวันที่ วันที่ 25-29 มิถุนายน 2561  


Facebook Twitter LINE QR Code
เพิ่มเพื่อน


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง