ขั้นตอนการรับสมัคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง

1. กรอกข้อมูลส่วนตัว


คุณสมบัติเบื้องต้น

- สำเร็จหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 /ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) /ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
* ผู้จบการศึกษาระดับ ปวส.​ สามารถเทียบยกเว้นรายวิชาได้

- มีความสามารถพิเศษด้านอาหาร หรือมีความสนใจในอาชีพเชฟ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พี่ปลา 08 2415 2813)

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการเรียนล่าสุดที่มีการประกาศผลการเรียนไม่น้อยกว่า 2.00

- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา


คลิกกรอกข้อมูล

2. สัมภาษณ์


รูปแบบการสัมภาษณ์

- แบบออฟไลน์ กรณีที่โครงการพิจารณาให้ผู้สมัครเดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

- แบบออนไลน์ กรณีที่โครงการพิจารณาให้ผู้สมัครใช้เครื่องมือที่กำหนดให้สัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์

- แบบออนไซต์ สัมภาษณ์ที่สถานศึกษาของผู้สมัคร


(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พี่ปลา 08 2415 2813)

3. ยื่นหลักฐาน


รายการหลักฐาน

1. ใบสมัครและใบชำระค่าสมัครที่ติดรูปถ่าย

2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน

3. ใบรายงานผลการเรียนที่โรงเรียนประทับตรารับรอง (ปพ.1) แสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน หรือ สามารถใช้ผลการเรียน 5 ภาคเรียน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

4. แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio (ยื่นเพิ่มเติมหรือตามที่กรรมการสอบสัมภาษณ์กำหนด)


* พร้อมชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม 4,000 บาท

* และชำระค่าสมัคร TCAS 300 บาท (โดยนำเงินสดมาชำระในวันเข้าร่วมโครงการ)


* ยื่นหลักฐานภายหลังผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์แล้ว

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พี่ปลา 08 2415 2813)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

การศึกษาต้องสร้างความงาม

ความสมบูรณ์ทั้งกายและใจให้แก่ " ผู้เรียน "

เชฟพรีเมียม

เชฟไม่ได้มีหน้าที่แค่การรังสรรค์อาหารและรสชาติที่อร่อยเพื่อสร้างความสุขให้แก่ผู้อื่นเพียงอย่างเดียว แต่ถ้าคิดจะเป็นเชฟพรีเมียมต้องเป็นผู้สร้าง ผู้รังสรรค์ และต้องมีความตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อทั้งผู้บริโภคในวงกว้างรวมไปถึงเพื่อนร่วมงาน หรือแม้กระทั่งความรู้ภายนอกห้องครัวก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

เชฟ.. อาชีพในฝันของใครหลายคน

เชฟ (Chef) มีหน้าที่หลัก ๆ คือ คิดสูตรอาหารและคอยควบคุมดูแลการปรุงอาหารของกุ๊กอีกทีหนึ่ง โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ตลอดไปจนถึงการเลือกพนักงานในครัว การตรวจสอบความสะอาด สุขอนามัยภายในครัว ด้วยความรับผิดชอบที่ท้าทายนี้เอง จึงทำให้ค่าตอบแทนของเชฟนั้นสูงมากเป็นเงาตามตัว ดังนั้นอาชีพเชฟจึงเป็นอาชีพในฝันของคนที่มีใจรักในการทำอาหารหลาย ๆ คน

การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ภายในสถาบันการศึกษาที่เปรียบเสมือนบ้านหลังนี้ มีเรื่องราวดี ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งด้านวิชาการ ความสุข ความสนุก แม้จะมีอุปสรรคบ้าง แต่ทุกคนจะช่วยเหลือและร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรค เพื่อพร้อมก้าวออกไปสู่สังคมได้อย่างมั่นคง

กิจกรรมนักศึกษา

นอกจากการเรียนรู้ด้านวิชาการแล้ว การเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ มากมาย ได้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแก่ทุกคน

เผยความคิดเชฟผู้คว้าเหรียญทองระดับโลก

- อาจารย์จารึก ศรีอรุณ -

- คลิกกรอกข้อมูล -

อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง

ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมจากไลน์ของโครงการ