มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง

เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาลรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

- รอบโควตา -


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

- โครงการเชฟพรีเมียม 65 - - รอบ Portfolio และ รอบโควตา -
เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

เรียนจริง รู้จริง ได้ประสบการณ์จริง เตรียมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล

รอบโควตา

สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

2. เป็นนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้หรือนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00

4. สัมภาษณ์โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ และทัศนคติ

*** รับจำนวน 20 คน


คลิกกรอกข้อมูล

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

โครงการเชฟพรีเมียม 65 (Chef Premium Camp)

สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรม Offline Cooking Class ค่าลงทะเบียน 400 บาท

- ได้ลงมือปฏิบัติจริง กับหลากหลายเมนู ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

- รับจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน

รุ่นที่ 1 วันที่ 22-23 มกราคม 2565
รุ่นที่ 2 วันที่ 5-6 มีนาคม 2565

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

1. ผู้ที่สำเร็จหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

2. มีความสามารถพิเศษ หรือมีความสนใจด้านอาหาร

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00


ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

1. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลากหลายเมนูกับอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทางด้านอาหาร ในห้องปฏิบัติการอาหารที่ทันสมัย

2. ได้รับเกียรติบัตรจากการอบรมใช้ประกอบในแฟ้มสะสมผลงานในการสมัครเรียน

3. ที่พักฟรี 1 คืน ระหว่างการอบรม

4. ชำระเพิ่ม 199 บาท ได้รับสิทธิ์เรียน course online และรับเกียรติบัตร

** สถานที่อบรม ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์การศึกษา ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่ 111 ม.3 ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง


คลิกกรอกข้อมูล

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

รอบ Portfolio

สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 4 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 และเมื่อเรียนครบ 6 ภาคเรียน ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต้องไม่น้อยกว่า 2.00

3. ความสามารถพิเศษ (นำเสนอ Portfolio) รางวัล (ระดับจังหวัดขึ้นไป) ด้านอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง หรือ/และใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ด้านอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง หรือ/และประสบการณ์เด่นด้านอาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง

4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์

5. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) โดยพิจารณาด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหาร


รอบโควตา

สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00

3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ หรือ มีประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ภายในพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี และยะลา

4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์

5. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) โดยพิจารณาด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ Portfolio ประวัติส่วนตัว และผลงานต่าง ๆ


คลิกกรอกข้อมูล

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล

ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง ได้เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาลเป็นปีแรก เพื่อผลิตบัณฑิตในกลุ่มพื้นที่ภาคใต้สำหรับรองรับตลาดธุรกิจอาหารฮาลาลเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดการผลิตอาหารฮาลาลภายในประเทศและการส่งออกต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาทักษะด้านการจัดการธุรกิจ ความคิดสร้างสรรรค์ การเจรจาต่อรอง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถเรียนรู้ศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันอย่างเข้าใจและสามารถทำงานร่วมกันบนความแตกต่างของวัฒนธรรม

ความโดดเด่น

เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย การจัดการ นิติศาสตร์ เทคโนโลยีการประกอบอาหาร และ เทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันบนความต่างของวัฒนธรรม

จุดเด่นของหลักสูตร

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะด้านการจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการเป็นผู้นำ การจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล มาตรฐานฮาลาล ระบบการรับรอง คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารฮาลาล หลักการประกอบอาหารฮาลาล นวัตกรรมทางธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารฮาลาล เพื่อมุ่งสร้างบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต

อาชีพในอนาคต

  • เจ้าหน้าที่/พนักงานควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการฮาลาล
  • เจ้าหน้าที่/พนักงานโรงงานผลิตอาหาร/อาหารเสริมฮาลาล
  • เจ้าหน้าที่/พนักงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจอาหารฮาลาล
  • ผู้ประกอบการธุรกิจหรือผู้ประกอบการร้านอาหารฮาลาล

สิ่งดี ๆ ในรั้วสวนดุสิต

  • มิตรภาพที่ดีระหว่างเพื่อน รุ่นพี่และรุ่นน้อง
  • กิจกรรม ชมรมมากมายในรั้วสวนดุสิต
  • ใกล้ชิดกับอาจารย์ในหลักสูตร
  • สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่พร้อมและทันสมัย

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 10 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ความเข้มแข็งทางด้านวิชาการอยู่เสมอมา โดยในปีการศึกษา 2553 ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ชุมชนในภาคใต้

เชฟพรีเมียม

เชฟไม่ได้มีหน้าที่แค่การรังสรรค์อาหารและรสชาติที่อร่อยเพื่อสร้างความสุขให้แก่ผู้อื่นเพียงอย่างเดียว แต่ถ้าคิดจะเป็นเชฟพรีเมียมต้องเป็นผู้สร้าง ผู้รังสรรค์ และต้องมีความตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อทั้งผู้บริโภคในวงกว้างรวมไปถึงเพื่อนร่วมงาน หรือแม้กระทั่งความรู้ภายนอกห้องครัวก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

เชฟ.. อาชีพในฝันของใครหลายคน

เชฟ (Chef) มีหน้าที่หลัก ๆ คือ คิดสูตรอาหารและคอยควบคุมดูแลการปรุงอาหารของกุ๊กอีกทีหนึ่ง โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ตลอดไปจนถึงการเลือกพนักงานในครัว การตรวจสอบความสะอาด สุขอนามัยภายในครัว ด้วยความรับผิดชอบที่ท้าทายนี้เอง จึงทำให้ค่าตอบแทนของเชฟนั้นสูงมากเป็นเงาตามตัว ดังนั้นอาชีพเชฟจึงเป็นอาชีพในฝันของคนที่มีใจรักในการทำอาหารหลาย ๆ คน

การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ภายในสถาบันการศึกษาที่เปรียบเสมือนบ้านหลังนี้ มีเรื่องราวดี ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งด้านวิชาการ ความสุข ความสนุก แม้จะมีอุปสรรคบ้าง แต่ทุกคนจะช่วยเหลือและร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรค เพื่อพร้อมก้าวออกไปสู่สังคมได้อย่างมั่นคง

กิจกรรมนักศึกษา

นอกจากการเรียนรู้ด้านวิชาการแล้ว การเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ มากมาย ได้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแก่ทุกคน

เผยความคิดเชฟผู้คว้าเหรียญทองระดับโลก

- อาจารย์จารึก ศรีอรุณ -