มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง

เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

รอบที่ 4 Direct Admission

รอบรับ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาลสมัครเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการสมัครเรียน
เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

รอบที่ 4 Direct Admission

รอบรับ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565

เรียนจริง รู้จริง ได้ประสบการณ์จริง เตรียมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล

*** รับจำนวน 20 คน

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

3. สอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ และทัศนคติ


สมัครเรียน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

*** รับจำนวน 20 คน

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า หรือ
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00

3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์

4. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) โดยพิจารณาด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติและผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหาร


หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหน่วยกิต หรือรายวิชาได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย


สมัครเรียน

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล

ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง ได้เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาลเป็นปีแรก เพื่อผลิตบัณฑิตในกลุ่มพื้นที่ภาคใต้สำหรับรองรับตลาดธุรกิจอาหารฮาลาลเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดการผลิตอาหารฮาลาลภายในประเทศและการส่งออกต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาทักษะด้านการจัดการธุรกิจ ความคิดสร้างสรรรค์ การเจรจาต่อรอง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถเรียนรู้ศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันอย่างเข้าใจและสามารถทำงานร่วมกันบนความแตกต่างของวัฒนธรรม

ความโดดเด่น

เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย การจัดการ นิติศาสตร์ เทคโนโลยีการประกอบอาหาร และ เทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันบนความต่างของวัฒนธรรม

จุดเด่นของหลักสูตร

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะด้านการจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการเป็นผู้นำ การจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล มาตรฐานฮาลาล ระบบการรับรอง คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารฮาลาล หลักการประกอบอาหารฮาลาล นวัตกรรมทางธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารฮาลาล เพื่อมุ่งสร้างบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต

อาชีพในอนาคต

  • เจ้าหน้าที่/พนักงานควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการฮาลาล
  • เจ้าหน้าที่/พนักงานโรงงานผลิตอาหาร/อาหารเสริมฮาลาล
  • เจ้าหน้าที่/พนักงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจอาหารฮาลาล
  • ผู้ประกอบการธุรกิจหรือผู้ประกอบการร้านอาหารฮาลาล

สิ่งดี ๆ ในรั้วสวนดุสิต

  • มิตรภาพที่ดีระหว่างเพื่อน รุ่นพี่และรุ่นน้อง
  • กิจกรรม ชมรมมากมายในรั้วสวนดุสิต
  • ใกล้ชิดกับอาจารย์ในหลักสูตร
  • สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่พร้อมและทันสมัย

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 10 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ความเข้มแข็งทางด้านวิชาการอยู่เสมอมา โดยในปีการศึกษา 2553 ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ชุมชนในภาคใต้

เชฟพรีเมียม

เชฟไม่ได้มีหน้าที่แค่การรังสรรค์อาหารและรสชาติที่อร่อยเพื่อสร้างความสุขให้แก่ผู้อื่นเพียงอย่างเดียว แต่ถ้าคิดจะเป็นเชฟพรีเมียมต้องเป็นผู้สร้าง ผู้รังสรรค์ และต้องมีความตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อทั้งผู้บริโภคในวงกว้างรวมไปถึงเพื่อนร่วมงาน หรือแม้กระทั่งความรู้ภายนอกห้องครัวก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

เชฟ.. อาชีพในฝันของใครหลายคน

เชฟ (Chef) มีหน้าที่หลัก ๆ คือ คิดสูตรอาหารและคอยควบคุมดูแลการปรุงอาหารของกุ๊กอีกทีหนึ่ง โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ตลอดไปจนถึงการเลือกพนักงานในครัว การตรวจสอบความสะอาด สุขอนามัยภายในครัว ด้วยความรับผิดชอบที่ท้าทายนี้เอง จึงทำให้ค่าตอบแทนของเชฟนั้นสูงมากเป็นเงาตามตัว ดังนั้นอาชีพเชฟจึงเป็นอาชีพในฝันของคนที่มีใจรักในการทำอาหารหลาย ๆ คน

การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ภายในสถาบันการศึกษาที่เปรียบเสมือนบ้านหลังนี้ มีเรื่องราวดี ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งด้านวิชาการ ความสุข ความสนุก แม้จะมีอุปสรรคบ้าง แต่ทุกคนจะช่วยเหลือและร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรค เพื่อพร้อมก้าวออกไปสู่สังคมได้อย่างมั่นคง

กิจกรรมนักศึกษา

นอกจากการเรียนรู้ด้านวิชาการแล้ว การเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ มากมาย ได้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแก่ทุกคน

เผยความคิดเชฟผู้คว้าเหรียญทองระดับโลก

- อาจารย์จารึก ศรีอรุณ -