เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

โครงการเชฟพรีเมียม 65

รอบ Portfolio และ รอบโควตา

เรียนจริง รู้จริง ได้ประสบการณ์จริง เตรียมเป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง

โครงการเชฟพรีเมียม 65 (Chef Premium Camp)

สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มกราคม 2565

กิจกรรม Offline Cooking Class ค่าลงทะเบียน 400 บาท

- ได้ลงมือปฏิบัติจริง กับหลากหลายเมนู ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

- รับจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน

รุ่นที่ 1 วันที่ 22-23 มกราคม 2565
รุ่นที่ 2 วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

1. ผู้ที่สำเร็จหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

2. มีความสามารถพิเศษ หรือมีความสนใจด้านอาหาร

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00


ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

1. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลากหลายเมนูกับอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทางด้านอาหาร ในห้องปฏิบัติการอาหารที่ทันสมัย

2. ได้รับเกียรติบัตรจากการอบรมใช้ประกอบในแฟ้มสะสมผลงานในการสมัครเรียน

3. ที่พักฟรี 1 คืน ระหว่างการอบรม

4. ชำระเพิ่ม 199 บาท ได้รับสิทธิ์เรียน course online และรับเกียรติบัตร

** สถานที่อบรม ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่ 111 ม.3 ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง


คลิกกรอกข้อมูล

รอบ Portfolio

สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 4 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 และเมื่อเรียนครบ 6 ภาคเรียน ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต้องไม่น้อยกว่า 2.00

3. ความสามารถพิเศษ (นำเสนอ Portfolio) รางวัล (ระดับจังหวัดขึ้นไป) ด้านอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง หรือ/และใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ด้านอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง หรือ/และประสบการณ์เด่นด้านอาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง

4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์

5. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) โดยพิจารณาด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหาร


รอบโควตา

สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00

3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ หรือ มีประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ภายในพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี และยะลา

4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์

5. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) โดยพิจารณาด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ Portfolio ประวัติส่วนตัว และผลงานต่าง ๆ


คลิกกรอกข้อมูล

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 10 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ความเข้มแข็งทางด้านวิชาการอยู่เสมอมา โดยในปีการศึกษา 2553 ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ชุมชนในภาคใต้

เชฟพรีเมียม

เชฟไม่ได้มีหน้าที่แค่การรังสรรค์อาหารและรสชาติที่อร่อยเพื่อสร้างความสุขให้แก่ผู้อื่นเพียงอย่างเดียว แต่ถ้าคิดจะเป็นเชฟพรีเมียมต้องเป็นผู้สร้าง ผู้รังสรรค์ และต้องมีความตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อทั้งผู้บริโภคในวงกว้างรวมไปถึงเพื่อนร่วมงาน หรือแม้กระทั่งความรู้ภายนอกห้องครัวก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

เชฟ.. อาชีพในฝันของใครหลายคน

เชฟ (Chef) มีหน้าที่หลัก ๆ คือ คิดสูตรอาหารและคอยควบคุมดูแลการปรุงอาหารของกุ๊กอีกทีหนึ่ง โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ตลอดไปจนถึงการเลือกพนักงานในครัว การตรวจสอบความสะอาด สุขอนามัยภายในครัว ด้วยความรับผิดชอบที่ท้าทายนี้เอง จึงทำให้ค่าตอบแทนของเชฟนั้นสูงมากเป็นเงาตามตัว ดังนั้นอาชีพเชฟจึงเป็นอาชีพในฝันของคนที่มีใจรักในการทำอาหารหลาย ๆ คน

การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ภายในสถาบันการศึกษาที่เปรียบเสมือนบ้านหลังนี้ มีเรื่องราวดี ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งด้านวิชาการ ความสุข ความสนุก แม้จะมีอุปสรรคบ้าง แต่ทุกคนจะช่วยเหลือและร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรค เพื่อพร้อมก้าวออกไปสู่สังคมได้อย่างมั่นคง

กิจกรรมนักศึกษา

นอกจากการเรียนรู้ด้านวิชาการแล้ว การเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ มากมาย ได้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแก่ทุกคน

เผยความคิดเชฟผู้คว้าเหรียญทองระดับโลก

- อาจารย์จารึก ศรีอรุณ -