รับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี

กรอกข้อมูล

เปิดรับสมัครโครงการค่าย ประจำปีการศึกษา 2566

เรียนจริง รู้จริง ได้ประสบการณ์จริง เตรียมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง

ค่ายนักการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาลอัจฉริยะ รุ่นที่3

Journey to Halal Genius#3

กิจกรรม
- เสวนาสร้างแรงบันดาลใจ เทรนด์ธุรกิจอาหาร
- ระดมสมอง นำเสนอสินค้า ช่องทางการตลาด
- ทัศนศึกษาธุรกิจอาหารฮาลาล ร้านอาหารฮาลาล
- ฝึกปฏิบัติอาหารไทย และอาหารฮาลาล
คุณสมบัติผู้สมัคร
- กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/กศน./ปวช./ปวส.
- มีใจรักและสนใจอยากเป็นเจ้าของธุรกิจอาหาร, ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ
- ฟรี ค่าเดินทาง บริการรถรับ - ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม
หาดใหญ่ - ห้วยยอด, ทับเที่ยง - ห้วยยอด
- ฟรี ค่าที่พัก อาหารกลางวัน อาหารว่าง ระหว่างการอบรม
- ได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หมายเหตุ สมัครเข้าร่วมโครงการชำระ 990 บาท

สมัครค่าย

โครงการเชฟพรีเมียม66

Chef Premium

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ผู้สำเร็จการศึกษา/กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6
หรือเทียบเท่า(ปวช./ปวส./กศน.)
- มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
กรณีกำลังศึกษาระดับ ม.6/ปวช./ปวส.(ผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคเรียน)
- ผู้ที่มีใจรักและสนใจทางด้านการประกอบอาหาร
ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ
- ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านอาหารกับอาจารย์และเชฟผู้มีประสบการณ์
และฝึกทักษะการถ่ายภาพอาหาร
- ฟรี ค่าที่พัก อาหารกลางวัน ระหว่างการอบรม
- บริการชุดเชฟสำหรับผู้เข้าอบรม
- ได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม ทั้งการอบรมรูปแบบ online และ onsite
หมายเหตุ สมัครเข้าร่วมโครงการชำระ 990 บาท

สมัครค่าย

รับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย หรือเทียบเทียบเท่า(ม.6/ปวช./ปวส.)
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน 2.00 ขึ้นไป
3. สนใจ/รักในการประกอบอาชีพควบคุมมาตรฐานธุรกิจฮาลาลหรือผู้ประกอบการธุรกิจอาหารฮาลาล
หมายเหตุ -

กรอกข้อมูล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย หรือเทียบเทียบเท่า(ม.6/ปวช./ปวส.)
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน 2.20 ขึ้นไป
3. ชอบ/สนใจในการทำอาหาร
หมายเหตุ -

กรอกข้อมูล

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล

มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นนักการจัดการ มีจิตบริการ มีความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร สามารถเรียนรู้อยู่ร่วมบนความต่างของวัฒนธรรม

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการประกอบอาหารและการจัดบริการอาหารทั้งในระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถบูรณาการและประยุกต์เทคโนโลยีมาผลิตอาหารได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย ตามมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล

รายละเอียดหลักสูตร

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

มาร่วมเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

มุ่งเน้นส่งเสริมการสร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้แก่นักศึกษา โดยมีอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกทีมีความพร้อมในการใช้งาน สภาพแวดล้อมดีต่อสุขภาพกายและใจ ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย

อาชีพในอนาคต

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล

- เจ้าหน้าที่/พนักงานควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการฮาลาล
- เจ้าหน้าที่/พนักงานโรงงานผลิตอาหาร/อาหารเสริมฮาลาล
- เจ้าหน้าที่/พนักงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจอาหารฮาลาล
- ผู้ประกอบการธุรกิจหรือผู้ประกอบการร้านอาหารฮาลาล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการผลิตและบริการอาหาร ในอุตสาหกรรมบริการอาหาร
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายสินค้าในอุตสาหกรรมบริการอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
- ผู้แทนจำหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมบริการอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
- อาจารย์/นักวิชาการด้านการผลิตและการบริการอาหาร
- ประกอบอาชีพอิสระด้านอาหาร ได้แก่ นักเขียน นักวิจารณ์อาหาร เป็นต้น
- ผู้ประกอบการด้านการผลิตอาหารและการบริการอาหาร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง

อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน