• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พี่ปลา 08 2415 2813

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง

มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสิ่งสนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ๆ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ

เป็นสถาบันการศึกษาที่เปรียบเสมือนบ้าน

สถาบันการศึกษาแห่งนี้ มีเรื่องราวดีๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสุขพร้อมความสนุก เพื่อเตรียมพร้อมไปสู่สังคมได้อย่างมั่นคง

มุ่งเน้นกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา

การเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ จะทำให้ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ผู้เรียน

เป้าหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทุกคนมีความสำคัญกับการกระจายโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการเรียนรู้ “ ตลอดชีวิต ”

เปิดรับสมัคร รอบโควตา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

เปิดรับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 23 เมษายน 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร

.

ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

.

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00

.

ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์

.

มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ หรือ มีประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ภายในพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด

.

ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี และยะลา

หลักฐานการรับสมัคร

.

บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบที่ติดรูปถ่ายชุดนักเรียนเรียบร้อยแล้ว

.

บัตรประจำตัวประชาชน

.

สำเนาใบรายงานผลการเรียนที่โรงเรียนประทับตรารับรอง (ปพ.1)

.

สำเนาทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนการรับสมัคร

.

กรอกประวัติข้อมูลส่วนตัวประกอบการพิจารณา เว็บไซต์ www.dusittrang.com/quota

.

กรอกข้อมูลใบสมัคร เว็บไซต์ www.entrance.dusit.ac.th คลิกสมัครเรียน TCAS รอบ QUOTA

.

พิมพ์ใบสมัครชำระเงินได้ที่กองคลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ

.

ส่งหลักฐานการสมัครเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสอบสัมภาษณ์มายังอีเมล์ academic.sdutrang@gmail.com

สมัครเรียน รอบโควตา
ตอบคำถามยอดฮิต

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 10 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ความเข้มแข็งทางด้านวิชาการอยู่เสมอมา โดยในปีการศึกษา 2553 ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการขึ้น เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ชุมชนในภาคใต้

S

Service Mind

T

Technology

E

English

P

Personality

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและสถานประกอบการ ซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตอันพึงประสงค์ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม สร้างประโยชน์ให้แก่องค์กร ชุมชน และประเทศต่อไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและสถานประกอบการ ซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตอันพึงประสงค์ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม สร้างประโยชน์ให้แก่องค์กร ชุมชน และประเทศต่อไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและสถานประกอบการ ซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตอันพึงประสงค์ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม สร้างประโยชน์ให้แก่องค์กร ชุมชน และประเทศต่อไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและสถานประกอบการ ซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตอันพึงประสงค์ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม สร้างประโยชน์ให้แก่องค์กร ชุมชน และประเทศต่อไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
SDU
@ TRANG

สัมภาษณ์รุ่นพี่

ทำไมถึงเลือกเรียนที่นี่

บทสัมภาษณ์รุ่นพี่สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

เชฟ (Chef) มีหน้าที่ คิดสูตรอาหารและคอยควบคุมดูแลการปรุงอาหารของกุ๊กอีกทีหนึ่ง โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ตลอดไปจนถึงการเลือกพนักงานในครัว การตรวจสอบความสะอาด สุขอนามัยภายในครัว ด้วยความรับผิดชอบที่ท้าทายนี้เอง จึงทำให้ค่าตอบแทนของเชฟนั้นสูงมากเป็นเงาตามตัว ดังนั้นอาชีพเชฟจึงเป็นอาชีพในฝันของคนที่มีใจรักในการทำอาหารหลาย ๆ คน

สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้มุ่งเน้นส่งเสริมการสร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้แก่นักศึกษา โดยมีอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกทีมีความพร้อมในการใช้งาน สภาพแวดล้อมดีต่อสุขภาพกายและใจ ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพของนักศึกษา

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้มีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมภายในและต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้เป็นผู้นำที่ดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ และมีความสามารถทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคม

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ทั้งด้านความรู้ ทักษะและคุณธรรม สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี โดยเรียนรู้จากการทำกิจกรรมที่หลากหลายตามความต้องการและความสนใจ เพื่อยกระดับการให้บริการและความสมารถแก่นักศึกษาที่หลากหลายและมีมาตรฐาน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

มุ่งเน้นอัตลักษณ์

ด้านอาหารและการบริการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นอกที่ตั้ง ตรัง ได้มุ่งเน้นอัตลักษณ์ด้านอาหารและการบริการ (Spotlight SP series) เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการอาหารที่สะท้อนจากความเชี่ยวชาญผ่านการปฏิบัติเพื่อสร้างความแตกต่าง และเสริมความเข้มแข็งจากรากฐานการเรือนสู่ความเป็นสากล (Culinary Art and Services with Professional by Hands) และยังมุ่งมั่นเพื่อสร้างพัฒนาบุคลากรด้านอาหารและการบริการที่มีความโดดเด่นทั้งด้านบุคลิกภาพ ด้านความสามารถต่างๆ ให้มีมาตรฐานการบริการระดับสากล (World Class Standard) เป็นนวัตกรทางการบริการ (Service innovator) ให้เข้ากับยุคดิจิทัล

เชฟ
จารึก ศรีอรุณ

อยากเป็นเชฟ ต้องเรียนกับ...

เชฟระดับโลก

SDU Courses การศึกษาผ่านทางออนไลน์

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาทำให้การจัดการเรียนของหลักสูตร ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการสอนไปเป็นแบบออนไลน์เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในสถานการณ์ดังกล่าว และนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตร Re/Up Skill และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามนโยบายของประเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง จึงได้มีการจัดสร้างระบบ SDUCOURSE.COM ขึ้น ซึ่งหลักสูตรได้จัดทำขึ้นมาจากการสำรวจความต้องการของนักศึกษาและศิษย์เก่า