เปิดรับสมัครหลักสูตรอบรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 9

ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562
ที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) รับรอง

หลักสูตรอบรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 9

ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562
ที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) รับรอง

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม
- หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
ที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง รุ่นที่ 9
- อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ วันที่ 5,6,12,13,26 และ 27 พฤศจิกายน 2565
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
- ค่าลงทะเบียนบุคคลทั่วไป ท่านละ 6,500 บาท
ด่วน!! ลดพิเศษ 30% ช่วงสถานการณ์โควิด เหลือเพียง 4,550 บาท
- พิเศษสำหรับคณะทำงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยทั่วประเทศ จ่ายเพียง 3,500 บาท

สมัครอบรม

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย หรือเทียบเทียบเท่า(ม.6/ปวช./ปวส.)
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน 2.00 ขึ้นไป
3. สนใจ/รักในการประกอบอาชีพควบคุมมาตรฐานธุรกิจฮาลาลหรือผู้ประกอบการธุรกิจอาหารฮาลาล
หมายเหตุ -

กรอกข้อมูล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย หรือเทียบเทียบเท่า(ม.6/ปวช./ปวส.)
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน 2.20 ขึ้นไป
3. ชอบ/สนใจในการทำอาหาร
หมายเหตุ -

กรอกข้อมูล

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล

มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นนักการจัดการ มีจิตบริการ มีความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร สามารถเรียนรู้อยู่ร่วมบนความต่างของวัฒนธรรม

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการประกอบอาหารและการจัดบริการอาหารทั้งในระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถบูรณาการและประยุกต์เทคโนโลยีมาผลิตอาหารได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย ตามมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล

รายละเอียดหลักสูตร

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

มาร่วมเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

มุ่งเน้นส่งเสริมการสร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้แก่นักศึกษา โดยมีอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกทีมีความพร้อมในการใช้งาน สภาพแวดล้อมดีต่อสุขภาพกายและใจ ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย

อาชีพในอนาคต

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล

- เจ้าหน้าที่/พนักงานควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการฮาลาล
- เจ้าหน้าที่/พนักงานโรงงานผลิตอาหาร/อาหารเสริมฮาลาล
- เจ้าหน้าที่/พนักงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจอาหารฮาลาล
- ผู้ประกอบการธุรกิจหรือผู้ประกอบการร้านอาหารฮาลาล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการผลิตและบริการอาหาร ในอุตสาหกรรมบริการอาหาร
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายสินค้าในอุตสาหกรรมบริการอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
- ผู้แทนจำหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมบริการอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
- อาจารย์/นักวิชาการด้านการผลิตและการบริการอาหาร
- ประกอบอาชีพอิสระด้านอาหาร ได้แก่ นักเขียน นักวิจารณ์อาหาร เป็นต้น
- ผู้ประกอบการด้านการผลิตอาหารและการบริการอาหาร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง

อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน